PODSTAWY PRAWNE OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII BADANYCH.

 1. Kierowców i kandydatów na kierowców (na prawo jazdy i świadectwo kwalifikacyjne oraz badania powypadkowe):
  • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 r poz. 450);
  • USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2021 poz.1212);
  • USTAWA z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym–(t.j. Dz. U. 2022 poz. 180)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 949);
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 937);
 2. Operatorów i suwnicowych:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320);
 3. Pracowników pracujących na wysokości:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320);
 4. Innych pracowników, od których wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna:
  • USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320);
 5. Badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń:
  • USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. 2020 poz. 955);
  • USTAWA z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. 2021 poz. 1119);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną U.2021.2178
 6. Badania sędziów, prokuratorów i asesorów sądowych:
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t.j.Dz.U. 2018 poz.619);
 7. Badania detektywów i pracowników ochrony fizycznej:
  • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. 2020 poz. 129);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. z 2015, poz. 2323);
 8. Obrót materiałami niebezpiecznymi:
  • USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. (t.j. Dz.U. 2020 204)
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dziennik Ustaw rok 2002 nr 150 poz. 1246);